Chuông, còi báo cháy

Chuông báo cháy
Chuông báo cháy
Còi đèn chớp báo cháy
Còi đèn chớp báo cháy
Còi báo cháy
Còi báo cháy